پر فروش ترین فونت فارسی

فونت کاغذ الف از سایت ایران فونت با فروشی بالا در صدر فونت های فارسی با طراحی مرتضی آخوند پور

دانلود فونت کاغذ الف

فونت کاغذ الف ، قلمی سنگین و بولد است و برای تیتر و سرصفحه‌ها و کارهای تبلیغاتی از جمله، بیلبورد، پوستر و … کاربرد بسیاری دارد. فونت کاغذ الف بر پایه فونت diba اثر زیبای دامون خانجانزاده و توسط مرتضی آخوندپور طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در طراحى تایپ فیس کاغذ الف به مبانى حروف و رسم الخط ایرانى و عادات و خاطرات نوشتارى مردم در چند دهه‌ى اخیر و ظرایف هندسه و محاسبات رسامى توجه زیادى شده است.

دانلود فونت کاغذ الف برای اندروید

فونت کاغذ الف برای برنامه گوشی موبایل اندروید و کامپیوتر و همچنین نرم افزار های ورد و اینشات و پیکس آرت و… مناسب است.

طراحی این قلم اوایل اردیبهشت ماه سال 96 شروع و در بهمن ماه 1396 به پایان رسید و منتشر شد. همچنین در فروردین ماه 99 مورد بازبینی و اصلاحات فراوان واقع شد. این قلم سومین قلمی است که توسط جوان یزدی و خوش ذوق یزدی مرتضی آخوندپور طراحی و در سایت ایران فونت به طور اختصاصی منتشر شده است.

در کجا میتوان از فونت کاغذ الف اس

Best selling Persian fonts

A paper font
Font paper A from the site Iran font with high retail at the top Persian fonts with the design of Morteza Akhund pour
Download paper fonts a iran font
A paper font is a heavy and bold font and is used for headlines and headers and advertising works, including billboard, poster and word. A paper font based on Diba font Damon khanjanzadeh beautiful effect and designed and implemented by Morteza akhundpur.
In the House, typing, Facebook, paper elves to present letters and orthography found, habits, and memories people in a few recent and the subtleties of the geometry and computing attention of the staircase is.
Download a paper font for Android
A paper font is suitable for Android and PC mobile phone applications as well as software And and and….
The design of this pen began early May 96 and ended in February 1396 and was published. It was also reviewed and reformed in April 99. This font is the third font designed by young Yazdi and good-looking Yazdi Morteza akhundpur and published on the Iranian font site.
Where to use a paper font?
Pen Paper a can be used on all platforms including all versions of Windows, Mac, ios, Android, web and word.
Font updates
1 May 99
Changes: in the new version paper fonts fundamental changes have been made.
1-Arabs who had trouble in some letters were reviewed and corrected
2-the angles were rebuilt and identical in all letters.
3 — added alternative letters (cuff, cuff)
4-correction and rebuild the numbers and add Arabic numbers to the font
5. The new version of this font is presented in formats.

تفاده کرد؟

از قلم کاغذ الف می توانید در در تمام پلت فرمها شامل تمامی نسخه های ویندوز، مک، ios، اندروید، وب و… قابل استفاده نمایید.

به روزرسانی فونت

1 اردیبهشت 99

تغییرات:در نسخه جدید فونت کاغذ تغییرات اساسی صورت گرفته است.
1- اعراب که در برخی از حروف دچار مشکل بود بررسی و اصلاح شد
2- زاویه ها در تمامی حروف بازسازی و یکسان سازی شد.
3- اضافه شدن حروف جایگزین (کاف، ی)
4- اصلاح وبازسازی اعداد و اضافه شدن اعداد عربی به فونت

5. در نسخه جدید این فونت در فرمت های TTF — OTF و WOFF ارائه شده است.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store