منعقد کننده

منعقد کننده یا کواگولانت چیست؟

فلوکولانت چیست

انواع لخته سازی

 1. لخته سازی ریز
 1. لخته سازی درشت
 1. کلوییدهای وابسته

انواع ذرات کلوییدی درسیالات

 • آب گریز HYDROPHOBIC
 • آب دوست HYDROPHILIC

پتانسیل زتا

بررسی اثر منعقد کننده ها و نقش پتانسیل زتا

کاربرد منعقد کننده ها در تصفیه آب صنعتی چیست

منعقد کننده های معدنی

 • آهن دار: سولفات آهن، منعقد کننده کلروفریک(فریک کلراید، کلرید آهن، اسید کلرید فریک)
 • آلومینیوم دار: سولفات آلومینیوم (منعقد کننده آلوم)- پلی آلومینیوم کلراید- آلومینات سدیم
 • اکسید منیزیمی

منعقد کننده های آلی

 • پلی آمین ها
 • ملامین -تانین- فرمالدهید: برای رفع لجن و حذف مواد آلی نظیر روغن، چربی کاربرد دارد.

منعقد کننده های معدنی آلومینیوم دار

 • پلی آلومینیوم کلرایدPAC or ACH
 • آلومینات سدیم
 • سولفات آلومینیوم

مکانیسم عملکرد پلی آلومینیوم کلراید

مزایای پلی آلومینیوم کلراید

 1. محدودیت دمایی برای استفاده ندارد.
 2. جایگزین مناسبی برای منعقد کننده های طبیعی همانند سولفات آلومینیوم و کلروفریک می‌باشد.
 3. درصد خلوص آن بالاست و در انواع درصدهای ۱۸ — ۹ و ۳۰ درصد قابل ارائه و فروش می‌باشد.
 4. خاصیت منعقد کنندگی بیشتری دارد.

معایب PAC

 1. محدودیت pH جهت استفاده وجود دارد .
 2. برای انواع خااصی ازغشا ممبرین ها کاربرد دارد و جهت استفاده الزاماً میبایست سازگاری آن با ممبرین بررسی گردد.
 3. استفاده بیش از حد دوز مجاز آن، باعث می‌گردد به غشا ممبرین آسیب جدی وارد گردد.

کاربردهای پلی آلومینیوم کلراید

 1. تصفیه آب صنعتی
 2. پیش تصفیه آب شهری و فاضلاب
 3. پساب های برگشتی کارخانه ها
 4. منعقد کننده فاضلاب شهری
 5. احیای زغال سنگ
 6. تهیه خمیر کاغذ
 7. صنایع نساجی
 8. صنایع چرم سازی
 9. کاهش سریع سیمان
 10. کاهش O.D اکسیژن
 11. صنایع آرایشی بهداشتی

حلالیت منعقد کننده در تصفیه آب صنعتی

انتخاب صحیح منعقد کننده

کمک منعقد کننده در تصفیه اب

کمک منعقد کننده ها

محل تزریق منقعد کننده ها و کمک منعقد کننده ها

کمک منعقد کننده پلی اکریل آمید

انواع پلی الکترولیت

نحوه انتخاب نوع پلی الکترولیت

 • اگر ذرات آب دارای بار مثبت باشد از پلی الکترولیت با بار مخالف یعنی پلی الکترولیت آنیونی استفاده می‌گردد.
 • اگر ذرات آب دارای بار منفی باشد از پلی الکترولیت با بارمخالف یعنی پلی الکتروایت کاتیونی استفاده می‌گردد.
 • اگر ذرات آب دارای بار نباشد از پلی الکترولیت خنثی استفاده می‌شود.

مقدار مصرف پلی الکترولیت

مقدار تزریق منعقد کننده ها

منعقد کننده های جدید در بازار

 • پلی آلومینیم سیلیکات کلراید PASIC:
 • پلی فریک سولفات PFS:

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Moslem Mianaby

Moslem Mianaby

More from Medium

BabyQuack

The Many Lives Of William Klein Documentary Notes, with Kob

PComp Final Project — Aidan and Sophia