منعقد کننده

Moslem Mianaby
8 min readAug 28, 2021

--

منعقد کننده و کمک منعقد کننده ها؛ کاربرد، انواع، قیمت، و خرید

منعقد کننده ها وکمک منعقد کننده ها

منعقد کننده یا کواگولانت چیست؟

فلوکولانت چیست

انواع لخته سازی

انواع ذرات کلوییدی درسیالات

پتانسیل زتا

بررسی اثر منعقد کننده ها و نقش پتانسیل زتا

کاربرد منعقد کننده ها در تصفیه آب صنعتی چیست

منعقد کننده های معدنی

منعقد کننده های آلی

منعقد کننده های معدنی آلومینیوم دار

مکانیسم عملکرد پلی آلومینیوم کلراید

مزایای پلی آلومینیوم کلراید

معایب PAC

کاربردهای پلی آلومینیوم کلراید

حلالیت منعقد کننده در تصفیه آب صنعتی

انتخاب صحیح منعقد کننده

کمک منعقد کننده در تصفیه اب

کمک منعقد کننده ها

محل تزریق منقعد کننده ها و کمک منعقد کننده ها

کمک منعقد کننده پلی اکریل آمید

انواع پلی الکترولیت

نحوه انتخاب نوع پلی الکترولیت

مقدار مصرف پلی الکترولیت

مقدار تزریق منعقد کننده ها

منعقد کننده های جدید در بازار

امروزه صنعت پیش تصفیه آب و نیزمحدودیت های زیست محیطی ازعواملی است که نیاز به استفاده از منعقد کننده(Coagulation) و کمک منعقدکننده ها را ضروری نموده است. به طورمثال در پیش تصفیه آب صنعتی، میزان کدورت آب درخروجی فیلتر شنی میبایست کمتراز ۱NTU باشد تا وجود گل ولای درممبرین های اسمزمعکوس موجب مشکلات گرفتگی درغشا ممبرین آب شیرین کن ها نشود. بدیهی است درمناطق که آب وهوا دارای گرد وخاک و گل میباشد همانند نواحی جنوبی ایران مانند آبادان و خرمشهر استفاده ازتجهیز مکانیکی کلاریفایرClarifier جهت حذف گل ولای محلول در آب ضروری است. انتخاب نوع و مقدارمواد منعقد کننده وکمک منعقد کننده ازطریق آزمایش جار تست وتعیین پتانسیل زتا آب صورت می‌گیرد.

بررسی وارائه انواع منعقد کننده های شیمیایی وکمک منعقد کننده ها — انواع منعقد کننده جدید توسط شرکت آب پاکسازان

در این مقاله به شرح انواع منعقد کننده های طبیعی، معدنی، آلی، پلیمری منعقد کننده و کمک منعقد کننده ها؛ کاربرد، انواع، قیمت، و خرید پرداخته می‌شود.

منعقد کننده ها وکمک منعقد کننده ها

منعقد کننده یا کواگولانت چیست؟

منعقد سازی شیمیایی Coagulation شامل تمام واکنش ها ومکانیسم هایی است که درناپایدارسازی شیمیایی بارهای الکتریکی ذرات و تشکیل ذرات بزرگتر در فرآیند پیش تصفیه و پساب صنعتی انجام می‌گیرد.

فلوکولانت چیست

فلوکولاسیون Flocculation یک فرآیند لخته سازی فیزیکی است که در طی اضافه کردن مواد خاص، برخورد ذرات افزایش یافته و ذرات به صورت کلوخه و لخته شده (فلاک) شده وسپس ته نشین میگردند.

انواع لخته سازی

لخته سازی معمولاً از دسته های ریز، درشت، و کلوییدهای وابسته به آن حائز اهمیت قرار می‌گیرد.

 1. لخته سازی ریز

لخته سازی ریز Peri kinetic که تجمع ذرات از طریق انرژی حرارتی تصادفی مولکول های سیال (جنبش یا حرکت براونی) صورت میگیرد.

 1. لخته سازی درشت

لخته سازی درشت Orthokineticکه تجمع ذرات (فلوکولاسیون) با استفاده از گرادیان سرعت واختلاط در سیال صورت می‌گیرد.

 1. کلوییدهای وابسته

این نوع ذرات کلوییدی از تجمع عوامل فعال سطحی نظیر صابون ها،گندزداهای مصنوعی و مواد رنگی ساخنه شده که مجموعه منظمی به نام میسل Micelle را تشکیل می‌دهند.

انواع ذرات کلوییدی درسیالات

 • آب گریز HYDROPHOBIC

اصطلاح Hydrophobic یک خاصیت فیزیکی ذرات و مولکولی ماده می باشد که مولکول های آب را دفع میکند.

این مقاله رو مطالعه کن آنتی اسکالانت چیست

به طور معمول مولکول ها و ذرات هیروفولیک تمایل به غیر بودن دارند و لذا سایر مولکول های خنثی و غیر قطبی را ترجیح میدهند.

 • آب دوست HYDROPHILIC

اصطلاح HYDROPHILIC خاصیت فیزیکی ذرات و مولکول های ماده ای است که تمایل دارد به مولکول های آب جذب شود و در نتیجه در آب حل شود.

پتانسیل زتا

پتانسیل زتا(Zeta potential) زمانی که یک ذره در یک محیط الکترولیت قرار گیرد وجریان الکتریکی از این محلول عبور داده شود، این ذره با توجه به بار سطحی خود، به یکی ازالکترودهای محلول الکترولیت جذب شده و توده ای از یون ها را به همراه خود به حرکت درمی‌آورد.نیروی پتانسیل سطحی این ذره را پتانسیل زتا می نامند. امروزه مقدار پتانسیل زتا ذرات را با استفاده از دستگاه اندازه ‌گیری می‌کنند.

بررسی اثر منعقد کننده ها و نقش پتانسیل زتا

مواد منعقد کننده با کاهش بار سطحی و در نتیجه با کاهش پتانسیل زتا موجب میگردند سطح بارالکتریکی ذرات به سمت خنثی شدن تمایل پیدا کند و ذرات به صورت ذرات کلوییدی (فلاک) به یکدیگر چسبیده و ته نشین شوند. الزاماً نیاز نمی‌باشد که خنثی سازی بارسطحی ذرات ابتدا به صفر برسد و سپس فلاک ها تشکیل شود بلکه امکان تشکیل فلاک ها هم درهنگام نزدیک شدن بار سطحی ذرات به حد خنثی نیز وجود دارد. نیزممکن است به لحاظ تفاوت در میزان سد انرژی این فلاک ها(Floc) به صورت ریز یا درشت باشند.

کاربرد منعقد کننده ها در تصفیه آب صنعتی چیست

منعقد کننده وکمک منعقد کننده های طبیعی، شیمیایی، معدنی و پلیمری به طور گسترده جهت کاهش کدورت آب درقسمت پیش تصفیه اسمز معکوس، جهت کاهش C.O.D در پساب های صنعتی و فاضلاب به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد منعقد کننده ها در تصفیه آب صنعتی چیست

منعقد کننده های معدنی

 • آهن دار: سولفات آهن، منعقد کننده کلروفریک(فریک کلراید، کلرید آهن، اسید کلرید فریک)
 • آلومینیوم دار: سولفات آلومینیوم (منعقد کننده آلوم)- پلی آلومینیوم کلراید- آلومینات سدیم
 • اکسید منیزیمی

منعقد کننده های آلی

 • پلی آمین ها

پلی دی آلیل دی متیل کلراید POLYDADMAC یک ماده منعقد کننده آلی اولیه با بار منفی است که جهت منعقد کردن لجن و آب خام بسیار کدر به کار می‌رود.

 • ملامین -تانین- فرمالدهید: برای رفع لجن و حذف مواد آلی نظیر روغن، چربی کاربرد دارد.

منعقد کننده های معدنی آلومینیوم دار

 • پلی آلومینیوم کلرایدPAC or ACH
 • آلومینات سدیم
 • سولفات آلومینیوم

سولفات آمونیوم(آلوم): ماده ی معدنی منعقد کننده با بار خنثی است است که حلالیت آن در آب حدود ۶۵۴ppm است . ظروف مناسب برای حمل و نقل این ماده مواد فولادیP.V.C ، لاستیکی می‌باشد.

مکانیسم عملکرد پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلرایدPAC، عملیات ناپایدارسازی الکتریکی را بر روی کلوییدها انجام میدهد به طوریکه از طریق فرآیند جذب روی سطح ذرات کلوییدی نشسته و باعث ایجاد یک پیوند بین پلیمروذره می‌گردد.از طریق تولید یون های هیدروکسیل و پلیمرهای آنیونی چند ظرفیتی باعث تشکیل فلاک های سنگین و ماکرومولکول های آلی می‌گردد.

این مقاله رو مطالعه کن اسمز معکوس چیست

PAC ازنوع آشامیدنی باعث کاهش قابل توجه کدورت آب و شفاف سازی آب می‌گردد.

PAC ازنوع صنعتی درمقایسه با نوع آشامیدنی آن، قادر به شفاف سازی آب نمیگردد اما کدورت را بطور چشمگیر کاهش میدهد.

مزایای پلی آلومینیوم کلراید

 1. محدودیت دمایی برای استفاده ندارد.
 2. جایگزین مناسبی برای منعقد کننده های طبیعی همانند سولفات آلومینیوم و کلروفریک می‌باشد.
 3. درصد خلوص آن بالاست و در انواع درصدهای ۱۸ — ۹ و ۳۰ درصد قابل ارائه و فروش می‌باشد.
 4. خاصیت منعقد کنندگی بیشتری دارد.

معایب PAC

 1. محدودیت pH جهت استفاده وجود دارد .
 2. برای انواع خااصی ازغشا ممبرین ها کاربرد دارد و جهت استفاده الزاماً میبایست سازگاری آن با ممبرین بررسی گردد.
 3. استفاده بیش از حد دوز مجاز آن، باعث می‌گردد به غشا ممبرین آسیب جدی وارد گردد.

کاربردهای پلی آلومینیوم کلراید

 1. تصفیه آب صنعتی
 2. پیش تصفیه آب شهری و فاضلاب
 3. پساب های برگشتی کارخانه ها
 4. منعقد کننده فاضلاب شهری
 5. احیای زغال سنگ
 6. تهیه خمیر کاغذ
 7. صنایع نساجی
 8. صنایع چرم سازی
 9. کاهش سریع سیمان
 10. کاهش O.D اکسیژن
 11. صنایع آرایشی بهداشتی

خرید پلی آلومینیوم کلراید

جهت مشاوره، قیمت پلی الکترولیت، خرید پلی الکترولیت، قیمت تصفیه آب صنعتی، خرید آنتی اسکالانت، خرید بایوساید آب شیرین کن، خرید ضد گل با کارشناسان شرکت آب پاکسازان تماس حاصل فرمایید.

حلالیت منعقد کننده در تصفیه آب صنعتی

نام فرمول فاز معمول حلالیت ظروف مناسب جهت حمل و نقل سولفات آلومینیوم Al۲(SO۴)۳.H۲O جامد،مایع ۶۵۰ فولادی، pvc، لاستیکی سولفات آلومینات Al۲O۳Na۳ جامد ۳۲۰ آهن،فولاد،لاستیک سولفات آهن (۳) FeS0۴.۷H۲o چامد ۳۰۰ لاستیک،PVC ، فولاد، سرامیک سولفات آهن (۲) Fe۲(So۴)۳ جامد _ لاستیک،PVC ، فولاد، سرامیک اکسید منیزیم MgO جامد _ آهن، فولاد کلرید آهن (۳)-کلروفریک FeCl۳.۶H2O جامد، مایع _ شیشه، PVC

انتخاب صحیح منعقد کننده

در فرآیند پیش تصفیه آب وعمل لخته سازی وانعقاد، انتخاب صحیح نوع و مقدار تزریق کواگولانت و فلوکواگولانت معمولا توسط جار تست تعیین می‌گردد بدین گونه که نمونه آب پساب را در ظرف های جار تست ریخته و در سرعت های اختلاط متفاوت (تند، متوسط، کند)، غلطت های مختلف از مواد منعقد کننده به ظرف های جار تست تزریق و نتایج مشاهده و ثبت می‌گردد.

بدیهی است اندازه گیری پتانسیل زتا و دانستن بار الکتریکی سطح ذرات درانتخاب نوع منعقد کننده بسیارکمک کننده وموثرخواهد بود.

کمک منعقد کننده در تصفیه اب

کمک منعقد کننده ها (فلوکواگولانت) معمولا پس ازتزریق کواگولانت ها (منعقد کننده کننده ها) به آب اضافه میشوند و فرآیند لخته سازی را سرعت میبخشند وذرات ریز کلوییدی را به هم چسبانیده و به صورت فلاک می‌کنند. درآزمایش جار تست، برای استفاده از کمک منعقد کننده های آب، سرعت اختلاط باید تنظیم گردد.

کمک منعقد کننده ها

جهت انجام سریعتر عملیات فلوکولاسیون وانعقاد ذرات، علاوه براستفاده از منعقد کننده ها، استفاده ازکمک منعقد کننده ها نیز معمولا ضرورت پیدا می‌کند.

معمولا کمک منعقد کننده ها درتصفیه آب فاضلاب نیز به طورگسترده استفاده می‌شود.

این مقاله رو مطالعه کن وسل ممبران

محل تزریق منقعد کننده ها و کمک منعقد کننده ها

معمولاً منعقد کننده ها وکمک منعقدکننده ها در سیستم پیش تصفیه آب در حوضچه ته نشینی یا در تجهیز کلایریفایر/ِDAF تزریق میگردد. به طورمعمول ابتدا منعقد کننده(فلوکوآگولانت( جهت کلوخه کردن ذرات بزرگتر و سپس کمک منعقد کننده پس از تزریق منعقد کننده ها(کواگولانت ها) جهت کلوخه سازی ذرات ریز به سیستم تزریق می‌گردد.

کمک منعقد کننده پلی اکریل آمید

یک ماده پلیمری است که یکی از منومرهای آن اکریل آمید است.

انواع پلی الکترولیت

پلی الکترولیت(پلی اکریل آمید) یک ماده پلیمری است که به عنوان کمک منعقد کننده، عمل فلوکولاسیون را سریع تر می‌کند و در۳ نوع کاتیونی CPAM، آنیونیAPAM و خنثی PAM وجودارد.

نحوه انتخاب نوع پلی الکترولیت

 • اگر ذرات آب دارای بار مثبت باشد از پلی الکترولیت با بار مخالف یعنی پلی الکترولیت آنیونی استفاده می‌گردد.
 • اگر ذرات آب دارای بار منفی باشد از پلی الکترولیت با بارمخالف یعنی پلی الکتروایت کاتیونی استفاده می‌گردد.
 • اگر ذرات آب دارای بار نباشد از پلی الکترولیت خنثی استفاده می‌شود.

مقدار مصرف پلی الکترولیت

مقدار نیم گرم از پلی الکترولیت در۵۰۰ سی سی (نیم لیتر) آب حل می‌گردد و یک سی سی ازاین محلول آماده شده به ۵۰۰ سی سی نمونه پساب اضافه می‌گردد .

مقدار تزریق منعقد کننده ها

نوع کوآگولانت/فلوکوآگولانت pH دوز بهینه(میلی گرم/لیتر) کدورت باقیمامده (NTU) سولفات آلومینیوم ۶ ۴۰۰ ۶۰ آلومینیوم کلراید ۶ ۳۰۰ ۲۱ کلراید آهن۳ ۶ ۵۰۰ ۳۶ پلی آمید Na-Pa ۹ ۱-۳ ۱۲ پلی آمید Na-Pa+ کلراید آهن۳ ۹ ۱۳+۲۰ ۵

منعقد کننده های جدید در بازار

پتاسیم فرات؛ عملا دارای قوی ترین قدرت اکسیداسیون در میان همه آنتی اکسیدان ها و ضد عفونی کننده هایی است که در تصفیه آب صنعتی به کار می‌رود. این ماده در دوزهای پایین بهتر از سولفات آهن عمل میکند.

 • پلی آلومینیم سیلیکات کلراید PASIC:

PASIC در مقایسه با PAC منعقد کننده ی کارآمدتری جهت کاهش کدورت و حذف رنگ گزارش شده است.

 • پلی فریک سولفات PFS:

از ترکیب منعقد کننده PFS با PAA(پلی اکریل آمید) منعقد کننده ای جدیدی روانه بازار شده است که گزارشات نشان میدهند عملکرد بهتری از ماده PFS به تنهایی جهت کاهش پتانسیل زتا، کاهش کدورت، حذف مواد آلی و غلظت آهن باقی مانده را دارد.

تترا کلرید تیتانیوم : گزارشات میدانی عنوان میکنند تترا کلرید تیتانیوم عملکرد انعقاد کنندگی بالاتری نسبت به سولفات آلومینیم و کلرید آهن ۳ از خود بروز میدهد.

انواع منعقد کننده های معدنی، آلی، پلیمری، منعقد کننده های جدید بازار و نیزانواع پلی الکترولیت آنیونی، پلی الکترولیت کاتیونی، پلی الکترولیت خنثی، انواع منعقدکنندههای آلومینیومی، میزان حلالیت منعقد کنندههای طبیعی در آب، دوز تزریقی برخی از منعقد کننده ها، تفاوت منعقد کننده با کمک منعقد کننده، سطح بار الکتریکی ذرات و تاثیر آن بر سطح انرژی و پتانسیل زتا و تاثیر آن برانتخاب نوع پلی الکترولیت، محل تزریق آن ازجمله مفاهیمی است که در این عنوان شرح داده شده است. علاوه بر پلی الکترولیت ها، کربنات سدیم و آهک هیدراته نیز در تصفیه خانه های آب مورد استفاده وسیع قرار می‌گیرد.

--

--

Moslem Mianaby